ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (งบปกติ)

ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (งบปกติ)


FILE PDF

  1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-1.1 สถิติผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (ตามโครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ) (งบปกติ) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2558-2562 ข้อมล ณ เดือนตุลาคม 2561- เดือนกันยายน 2562
  2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-1.2 ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (ตามโครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ) (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
  3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -1.1 สถิติผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (ตามโครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ) (งบปกติ) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2559 - 2563 ข้อมล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
  4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-1.2 ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (ตามโครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ) (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
  5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -1.1 สถิติผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (ตามโครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ) (งบปกติ) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2560 - 2564 ข้อมล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
  6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-1.2 ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (ตามโครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ) (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
  7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -1.1 สถิติผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (ตามโครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ) (งบปกติ) สถิติรายปีงบประมาณ ปี2560 - 2565 ข้อมล ณ เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565
  8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-1.2 ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (ตามโครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ) (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565