อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนเกี่ยวกับสำนักงานจัดหางานและบริษัทจัดหางาน
  2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือคนหางานที่ทำงานทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน รวมทั้งการขอรับเงินค่าปรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย