แบบ บต.37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต.35 การขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
   แบบ บต.34 แจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
   บันทึกปากคำผู้แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ
   แบบ จง.12 แบบรายการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร-แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร
   แบบ จร.22 แบบรายการการเดินทางกลับจากการไปทำงานเป็นคนประจำเรือนอกราชอาณาจักร
   แบบ จร.21 แบบรายการการเดินทางออกไปทำงานเป็นคนประจำเรือนอกราชอาณาจักร
   แบบ จง.39 ก แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ
   แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์/การบังคับใช้แรงงานหรือบริการของคนต่างด้าว