ทะเบียนบริษัทจัดหางานและผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน

ทะเบียนบริษัทจัดหางานและผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน

FILE PDF

 1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
 2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
 4. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
 5. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
 6. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
 7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
 8. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
 9. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
 10. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
 11. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 25644
 12. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทะเบียนบริษัทจัดหางานเเละผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564