ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน

ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน

FILE PDF

 1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศเเละต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
 2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
 3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
 4. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศเเละต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
 5. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
 6. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
 7. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศเเละต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
 8. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
 9. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
 10. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศเเละต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565
 11. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565
 12. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565