ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน

ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน

FILE PDF

  1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศเเละต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
  2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
  3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
  4. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศเเละต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
  5. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
  6. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
  7. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการตรวจสอบการดำเนินการสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานในประเทศเเละต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 25634
  8. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
  9. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการตรวจสอบการดำเนินการบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564