วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองคนหางาน ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการหลอกลวง

คนหางาน เป็นศูนย์กลางทะเบียนผู้รับอนุญาต ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ”พันธกิจ

  1. กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองคนหางานและการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
  2. ตรวจสอบ ควบคุมการจัดหางานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  3. สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชน
  4. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการรวมทั้งประสานการปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต


ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงานทุกช่วงวัย
  2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ