วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย”


พันธกิจ

พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ

ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว


ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์