แผนงาน โครงการ และงบประมาณ RSS ค้นหา

 
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2565
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม2564
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2563
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
   ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563

   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565
   รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
   รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563