กำหนดการจัดโครงการวันมหกรรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ “งานมหกรรมอาชีพออนไลน์ KRABI 2021” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
   แบบรายงานผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (ต่างด้าว) ที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
   แบบฟอร์มการทำบัตรนายจ้าง
   แบบสำรวจข้อมูลกำลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - เมียนมา
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - ลาว
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - กัมพูชา
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - เวียดนาม
   สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล ภาษาไทย - อังกฤษ