แผนปฏิบัติราชการ RSS  ค้นหา

   ผลการเบิกจ่ายเงิน พฤษภาคม 2563
   ผลการเบิกจ่ายเงิน เมษายน 2563
   ผลการเบิกจ่ายเงิน มีนาคม 2563
   ผลการเบิกจ่ายเงิน มกราคม 2563
   ผลการเบิกจ่ายเงิน กุมภาพันธ์ 2563
   ผลการเบิกจ่ายเงิน ธันวาคม 2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน พฤศจิกายน 2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน ตุลาคม 2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน กันยายน 2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน สิงหาคม 2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน กรกฎาคม 2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน มิถุนายน2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน พฤษภาคม2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน เมษายน2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน มีนาคม2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน กุมภาพันธ์2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน มกราคม2562
   ผลการเบิกจ่ายเงิน ธันวาคม2561
   ผลการเบิกจ่ายเงิน พฤศจิกายน2561
   การเบิกจ่ายเงิน ตุลาคม2561
   แผนการใช้จ่ายเงินและผลการจ่ายเงิน ประจำปี 2562

   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562