นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
23-05-2017 เวลา 08:39 น. ถึง 23-05-2017 เวลา 16:30 น. กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี บริเวณศูนย์อาหาร