ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน Government Co Payment
ข่าวด่วน ลดดความเสี่ยงเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยช่องทางผ่านระบบ e-service
มาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
รับสมัครแรงงานชนกลุ่มน้อย เพื่อไปทำงานแรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายจ้างโปรดทราบ ต่อบัตรแรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุในปี 2562 – 2563
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพูทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2563
เริ่มแล้ว! สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ รับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงาน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
หากพบเห็นการทุจริตหรือการแสดงพฤติกรรมไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ตามช่องทางดังนี้
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ จังหวัดกระบี่ ปี 2561
ประกาศแรงงานประมงทะเลที่มี Passport ยังเหลืออยู่สามารถทำงานประมงทะเลได้
เตือน!! การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ขอความร่วมมือนายจ้าง/เจ้าของเรือประมง ดำเนินการนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลระนอง
การขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ขอรับอนุญาตทำงาน และขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Sea Book) ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) จังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย เพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ 3 เพศชาย ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี
กรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคนงาน เพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้าง บริษัท Tripod Technology Corporation ประเภทธุรกิจ ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
 1 2 >