รายการ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖ ๒
ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
แนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบข้อมูลท ำเนียบวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญกำรประกอบอำชีพอิสระ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกระบี
รายงานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม 20 (G20) ประจำปี 2562 ของไทยในฐานะประธานอาเซียน
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โอเรนเบิร์จ เอ็นจิเนียร์ เอาท์ซอรส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลท์เทนซี่ จำกัด]
ตู้งาน Job Box