ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
รายชื่อนักศึกษาจบใหม่ ของจังหวัดกระบี่
รายชื่อนักศึกษาจบใหม่ ของจังหวัดกระบี่
รายละเอียด โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน
ความพึงพอใจการให้บริการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖ ๒
ยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน