ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
รายชื่อนายจ้างสถานประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประกาสคระกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการประเมิณสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 29/2564
ความพึงพอใจการให้บริการ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่