ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ พ.ศ.2566
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การสำรวจความต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจประจำปี 2563
ความพึงพอใจประจำปี 2562
รายชื่อนายจ้างสถานประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประกาสคระกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการประเมิณสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 29/2564