ออกตรวจสอบการแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255
ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี แรงงาน ต่างด้าว และนายจ้าง ที่กระทำความผิด
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 1 2 3 >  Last ›