นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน  ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำ ปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักเรียน
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

 1 2 3 >  Last ›