ประวัติความเป็นมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เริ่มเปิด ดำเนินการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2536 ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดลำพูน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงาน จัดหางานจังหวัดลำพูน ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงแรงงาน