ภารกิจของหน่วยงาน

ภาระกิจหลักของหน่วยงาน

 • การบริการจัดหางานในประเทศ
  • ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน
  • เยี่ยม/ประสานสถานประกอบการหาตำแหน่งงานว่าง
  • บริการจัดหางานเคลื่อนที่
  • จัดงานวันนัดพบแรงงาน
  • ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
  • จัดหางานพิเศษให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ถูกเลิกจ้าง ฯลฯ
 • การบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
  • พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ
  • รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน และเกิน 45 วัน
  • รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง และกรณี Re-Entry Viss
  • รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
  • การให้คำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการไปทำงานต่างประเทศ
 • แนะแนวอาชีพส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและรับงานไปทำที่บ้าน
  • ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
  • ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
  • จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการมีงานทำ
  • ผลิตและเผยแพร่หนังสือแนะแนวอาชีพในรูปแบบแผ่นปลิว วิดีโอ
  • ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ
 • การคุ้มครองคนหางาน
  • รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางาน
  • สืบเบาะแส ติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติกรรม การหลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อน
 • ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
  • พิจารณาการออกใบอนุญาตทำงาน การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การเพิ่มท้องที่/สถานที่ทำงาน การเปลี่ยนนายจ้าง การเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน/นายจ้าง/ท้องที่ หรือสถานที่ทำงาน
  • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ