อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจงานของกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ปฏิบัติการและประสานงานในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย