นโยบายกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบายกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "DOE พร้อมรับ ปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง"