การต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว (มี Name List แล้วต้องทำอย่างไรต่อ)

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา (กลุ่มตามมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562) ที่นายจ้าง/สถานประกอบการได้ยื่น Name List ไว้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563