ครม.เห็นชอบ ให้คนต่างด้าว MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ RSS

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้ง นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาตาม MoU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563- 31 ธันวาคม 2564 สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ได้แล้วตั้งแต่ บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564

นายสุชาติฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แนวทางการดำเนินการให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU)  ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นประเทศต้นทางที่สำคัญในการจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศ  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวที่จะได้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงขั้นตอนดำเนินการว่า คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MoU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต่อไป ให้ดำเนินการ ดังนี้  1.คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตทำงาน และขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 2.คนต่างด้าวยื่นขออนุญาตทำงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้ออกใบอนุญาตทำงานให้ ตามระยะเวลาที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกิน 2 ปี 3.คนต่างด้าวยื่นขอรับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียมคำขอ 1,900 บาท โดยยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดแก่คนต่างด้าวที่ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 4.การจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้  นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10  หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit  หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะนำวิธีการทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย