กกจ.เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ RSS

 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ พ.ศ. ....


หลักการ

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำแห่งชาติ

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด อันเป็นการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในเรื่องความพร้อมของกำลังแรงงาน ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล สมควรกำหนดให้มีมาตรการและกลไกที่เหมาะสมและเป็นระบบสำหรับการส่งเสริมการมีงานทำ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เอกสารแนบ