รมว.แรงงาน เร่งรัดสถานประกอบการ ยื่นให้สิทธิผู้พิการ ภายใน 3 ม.ค.66 นี้ RSS

 


กระทรวงแรงงาน  แนะนำ 2 ช่องทางการแจ้งให้สิทธิ + รับสิทธิคนพิการ ม.35 ทางเลือกที่ 1 ยื่นผ่าน ระบบ e- Service  กรมการจัดหางาน ดำเนินการด้วยตนเองได้ 24 ชม. ทางเลือกที่ 2  ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับผู้พิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงาน ในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งหากนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเลือกให้สิทธิตามมาตรา 35 แทนได้ โดยมูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยว่า 119,720 บาทต่อปี แบ่งเป็น 7 ประเภทสิทธิ ได้แก่ 1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ และ7.การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยต้องขออนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนดำเนินการ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

 “ขอฝากถึงนายจ้าง สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป  และไม่สะดวกที่จะจ้างผู้พิการเข้าทำงาน เร่งดำเนินการให้สิทธิผู้พิการ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ 2 ช่องทาง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10  หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบออนไลน์ e-Services กรมการจัดหางาน ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th ซึ่งมีระบบบริการแจ้งให้สิทธิผู้พิการสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ และแจ้งขอรับสิทธิสำหรับผู้พิการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสที่เท่าเทียม แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และคนพิการ ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงานอย่างต่อเนื่อง กรมการจัดหางานจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ โดยลงพื้นที่เชิงรุก เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ แนะนำให้นายจ้างเปลี่ยนจากการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ไปให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ซึ่งจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกลมีงาน มีอาชีพ มีรายได้จากการทำงานสามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป 

“สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการให้สิทธิ และผู้พิการที่ต้องการขอรับสิทธิตามมาตรา 35 สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10  หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e-Services กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว