ข้อแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ

 

การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย

การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี

1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป

2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน

3. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน


ข้อแนะนำ  การไปทำงานต่างประเทศ

คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ

  • ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย
  • เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป
  • ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก
  • ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ

คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ

  • ท่านมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วและมีรายได้พอสมควร?
  • ท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก ?
  • ท่านมีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง ?
  • ท่านอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะเห็นคนอื่นเขาไปกัน?
  • ท่านได้ค่าจ้างไม่คุ้มกับค้าหัวที่จ่ายไป ?


เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป

- หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ประวัติตลอดจนหน้าที่มีวีซ่าเก็บแยกต่างหากจากพาสปอร์ตกรณีหายจะใช้เป็นหลักฐานได้

- บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี)

- หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด.9

- รูปถ่ายขาว-ดำ ขนาดต่างๆ

- สัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมสำเนา

- บัตรสมาชิกกองทุน

- หลักฐานเหล่านี้ควรถ่ายเอกสารให้ครอบครัวเก็บรักษาไว้ 1 ชุด


ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก

- สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยขอดูจากใบอนุญาตจัดหางาน

- สอบถามเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานว่าบริษัทจัดหางานมีจริงหรือไม่

- อย่าจ่ายเงินค่าหัว จนกว่าจะทราบกำหนดการเดินทาง

- ไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการ (ค่าหัว) เป็นเงินสด ให้จ่ายผ่านธนาคาร โดยขอคำแนะนำจากธนาคาร

- เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ขอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

- หลังจ่ายเงินแล้ว หนึ่งเดือนยังไม่ได้เดินทาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทันที

- ก่อนออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ฟรี


ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ

- ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 1,000 บาท หากประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์จะเสียค่าจัดส่งเพิ่มอีก เป็นเงิน 35 บาท (รวมเป็น 1,035 บาท) ติดต่อทำที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ

ปัจจุบันมีสถานที่ที่จะไปทำพาสปอร์ตได้ 5 แห่ง คือ

1. สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

โทร : 0-2245-9438-9, 0-2245-1042

2. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

โทร : 0-2981-7170-99, 0-2981-7200-19

3. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2531-1841

4. ศูนย์การค้าอิมพีเรียลบางนา ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2744-0893

5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทรศัพท์ 0-2884-8820-28

- ค่าตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศไม่เกิน 1,500 บาท แต่ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่กรมการจัดงานประกาศรายชื่อไว้

- ค่าทดสอบฝีมือครั้งละไม่เกิน 500 บาท หากค่าทดสอบฝีมือมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือเรียกเก็บได้ตามอัตราที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท

- ค่าบริการและค่าใช้จ่าย (ค่าหัว) ไปทำงานไต้หวันเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 56,000 บาท

- ไปทำงานประเทศอื่นๆ เสียค่าบริการเท่ากับค่าจ้างที่ท่านได้รับไม่เกิน 1 เดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดส่งไม่เกิน 15,000 บาท

- ถ้าท่านไปทำงาน สิงคโปร์ เงินเดือน 8,000 บาท บริษัทจัดหางานจะเก็บได้ไม่เกิน 8,000 + 15,000 = 23,000 บาท


1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง

- ต้องแสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัด ณ สำนักงานที่ได้รับอนุญาต

- ต้องจดทะเบียนลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานที่ทำงานให้บริษัทไม่ใช้สายหรือเป็นนายหน้าเถื่อน

- เรียกเก็บค่าหัวตามกฏหมายและออกใบเสร็จรับเงินให้คนหางานไว้เป็นหลักฐาน

- เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ถ้าไม่ส่งไปทำงานตามกำหนด ต้องคืนเงินให้ทันที

- ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลตามที่กรมการจักหางานประกาศรายชื่อไว้

- ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ณ สถานทดสอบฝีมือตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอนุญาต

- ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานก่อนเดินทาง

- ต้องพาคนหางานเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน

ติดต่อ : บริษัทจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

2.กรมการจัดหางานจัดส่ง

เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง

โครงการจัดส่งโดยรัฐ

- โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน

- โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ้น

- โครงการ EPS : สาธารณรัฐเกาหลี

- โครงการ TIC : ประเทศอิสราเอล

3.การเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง (ครั้งแรก)

คนหางานติดต่อนายจ้างต่างประเทศด้วยตนเองหรือคนงานที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทางกลับมาพักผ่อน ในประเทศไทยและจะเดินทางกลับไปทำงานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

ใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้า Passport)

- สำเนาสัญญาว่าจ้าง ซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย สำนักงานแรงงานไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น

- สำเนาเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศที่จะเดินทางไป (Visa)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

หมายเหตุ  ตำแหน่งพนักงานนวด ต้องนำสำเนาใบประกาศนียบัตรการนวดมาด้วย ทุกครั้ง

4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน

นายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยู่ในต่างประเทศ หรือประมูลงานในต่างประเทศได้ ส่งลูกจ้างที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงานต้องขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต

- ยื่นแบบ จง.23  พร้อมเอกสารประกอบซึ่งสามารถดูได้ที่เมนู ดาวน์โหลด


5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

- กรณีไม่เกิน 45 วัน

- กรณีเกิน 45 วัน

** การยื่นแบบแจ้ง นายจ้างที่ประสงค์จะส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน ให้ยื่นแบบแจ้งตามแบบ จง.46 ซึ่งสามารถดูได้ที่เมนู ดาวน์โหลด

กรณีนายจ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ที่ตั้งสำนักงาน

กรณีนายจ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น

กรณีลูกจ้างที่นายจ้างจะส่งไปฝึกงานทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานที่ลูกจ้างทำงานอยู่ เช่น

-- ลูกจ้างทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบจ้าง (จง.46) ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

-- ลูกจ้างทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพฯ ให้นายจ้างยื่นแบบแจ้ง (จง.46) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้น


เตรียมพร้อมก่อนแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

1. ติดต่อนายจ้างในต่างประเทศ ให้ดำเนินการขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติ ที่กระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้าง

2. เมื่อกระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้างอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติแล้ว ให้นายจ้างดำเนินการขอวีซ่าทำงานให้คนหางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอนุมัติวีซ่าของประเทศนายจ้าง

3. ให้นายจ้างทำสัญญาจ้างงาน แล้วนำสัญญาจ้างที่ทำขึ้นไปติดต่อกับสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นๆ รับรองในสัญญาการว่าจ้างของคนหางาน

4. เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุมัติวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้นายจ้างจัดส่งวีซ่าทำงาน พร้อมสัญญาจ้างงานฉบับจริง มาให้กับคนหางาน

5. ให้คนหางานนำเอกสารที่นายจ้างส่งมาให้ ไปติดต่อสถานทูตของประเทศนายจ้างประจำประเทศไทย เพื่อขอประทับวีซ่า ลงในหนังสือเดินทาง (กรณีที่ไม่ได้ขอวีซ่าที่ประเทศนายจ้าง)

สามารถติดต่อแจ้งการเดินทางได้ที่ สำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด, สำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 1 - 10 และสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2) อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 0-2245-6714-5


แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (RE - ENTRY)

ใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ดังนี้

- สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้า Passport)

- สำเนาวีซ่าประเภท RE - ENTRY หรือวีซ่าอื่นที่มีความหมายเดียวกัน

- สำเนาสัญญาว่าจ้าง หรือหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน

- สำเนาตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)