ITA 2566

O1 : โครงสร้าง

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 : Q&A

O9 : Social Network

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 : E-SERVICE

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 : รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน