แผน/ผลการปฏิบัติงานและ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

แผน/ผลการปฏิบัติงานและ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผน/ผลการปฏิบัติงานและ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน/ผลการปฏิบัติงานและ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน/ผลการปฏิบัติงานและ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานและ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน/ผลการปฏิบัติงานและ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผน/ผลการปฏิบัติงานและ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผน/ผลการปฏิบัติงานและ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558