การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

แรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
 1 2 3 >  Last ›