คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 นายจ้างสามารถมอบอำนาจให้ใครดำเนินการแทนได้ในการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับการจัดสรรโควตา การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 การนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
4 ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่เอกสารยังไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ทันกำหนดเวลาการต่ออายุ หรือคนต่างด้าวทางไปต่างประเทศยังไม่อยู่ในประเทศไทยต้องทาอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
5 คนต่างด้าวมีวีซ่าประเภทอื่นๆ Non-Immigrant-O (Other) ใช้ขอใบอนุญาตทำงานได้หรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
6 หากต้องการเปลี่ยนนายจ้างจะต้องทำอย่างไรบ้าง การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
7 ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการทำใบอนุญาตทำงานมีอะไรบ้าง การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
8 หากใบอนุญาตทำงานชำรุด หรือสูญหายต้องดาเนินการอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
9 หากต้องการรับครูเข้าทำงานในโรงเรียนต้องมีระเบียบการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
10 การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ได้แก่ ผู้มีฝีมือ/ผู้ชำนาญการ/ผู้บริหาร ทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
11 ระยะเวลาของการอนุญาตในใบอนุญาตทำงานจะมีอายุเท่าใด การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
12 ชั้นตอนการใช้ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล