ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีมีภารกิจให้บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ ที่เหมาสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ อีกทั้งคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาสมและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิติที่ดีแก่ประชาชนคนหางาน


การให้บริการจัดหางานในประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสมรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน

การดำเนินงาน
 1. ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง
 2. บริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างออกไปรับสมัครในชุมชนหรือสถานที่ต่างๆ
 3. จัดงานวันนัดพบแรงงานเพื่อให้คนหางานและนายจ้างหลายๆรายที่ต้องการคนงานได้มาพบกันโดยตรงเพื่อการสัมภาษณ์และการบรรจุงาน
 4. ประสานงานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งละจำนวนมากจากจังหวัดหนึ่งที่ไม่มีตำแหน่งงานไปให้นายจ้างในอีกจังหวัดหนึ่งที่มีตำแหน่งงาน
 5. จัดหางานพิเศษเป็นการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่ นักเรียนนักศึกษา คนพิการ ชาวเขา ผู้พ้นโทษผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพภายหลังการบำบัดยาเสพติด ผู้ประสบสาธารณภัยทหารกองประจำการที่ปลดเป็นกองหนุน เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น
 6. บริการจัดหางานทาง Internetโดยผู้สมัครงานสามารถดูตำแหน่งงานของนายจ้างและสถานประกอบการ และสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ทของกรมได้ที่ Website http://www.doe.go.th


การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

เพื่อกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม

การดำเนินงาน
 1. พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ
 2. รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
 3. รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
 4. เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลแก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
 5. รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

เพื่อดูแลตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว

การดำเนินงาน
 1. พิจารณาออกใบอนุญาตทำงานต่ออายุใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตทำงาน ออกใบแทนใบอนุญาตทำงานรับแจ้ง เข้า-ออก จากการทำงาน และการขอเข้ามาดำเนินการขององค์กรเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย
 2. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

การแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีความรู้ ความเข้าใจและทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน

การดำเนินงาน
 1. ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจนถึงการให้บริกาiทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกการประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถและความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรกร ที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย
 3. จัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมการมีงานทำและอาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำ และอาชีพตาม สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
 4. ผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในรูปแบบของแผ่นพับ แผ่นปลิว หนังสือ โปสเตอร์ วีดีโอเทป
 5. ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพซึ่งเป็นแหล่งสารสนเทศข้อมูลอาชีพอย่างครบวงจร

การคุ้มครองคนหางาน

เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคลรวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบคนหางาน

การดำเนินงาน

 1. รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. สืบสวน สอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย