การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

        หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

       รายงานการประเมิรองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานล่าสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (แบบ ปค.4)


  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

         ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

          ​มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

         มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต​​​

        มาตรการป้องกันการรับสินบน

        มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม​

        มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ​

       ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

       ประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง นฌยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้

       มาตราการป้งอกันและปราบแรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ