แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13(2)
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 การเปลี่ยน/เพิ่มตำแหน่ง/นายจ้าง
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 การเปลี่ยน เพิ่ม ย้าย สำนักงาน
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 9
   ตท.1 คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9

   ใบแจ้งยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสัญชาติในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและผู้ติดตาม
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติลาว
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเมียนมา
   แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติกัมพูชา
   หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   หนังสือมอบอำนาจ (กรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจ)
   หนังสือมอบอำนาจ (กรณีคนไทยมอบอำนาจ)
   สัญญาจ้างแรงงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือ BOI
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบแจ้งความต้องการจ้้างคนต่างด้าว
   แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตาม MOU