วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

"เป็นหนึ่งด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นำสนักงานแรกที่ประชาชนนึกถึง"


พันธกิจ

    • พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
    • ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
    • ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
    • พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
    • จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์