สรุปผลจำนวนผู้มาใช้บริการ /สถิติสรุปความพึงพอใจ

 สรุปผลจำนวนผู้มาใช้บริการ /สถิติสรุปความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

 สรุปผลจำนวนผู้มาใช้บริการ /สถิติสรุปความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

 สรุปผลจำนวนผู้มาใช้บริการ /สถิติสรุปความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

  สรุปผลจำนวนผู้มาใช้บริการ /สถิติสรุปความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)