โครงสร้างหน่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. นางวาสนา ทองพวง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 2. นางจรรยพร คำมาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 3. นางจันทร์ทิพย์ วงศ์ภีรักษ์ ลูกจ้างประจำ (พนักงานธุรการ ระดับ ส 3)
 4. นายสัมพันธ์ ผดุงสาร ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2)
 5. นางสาวโชติกา คุ้มไพรี ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
 6. นายวิศรัฐ ยิ้มสิงห์ พนักงานจ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง
 7. นางสาวขวัญรัก วุฒิโสภณ พนักงานจ้างเหมาทำงานบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

ฝ่ายคุ้มครองคนหางาน

 1. นางสาวอัญชลี เผยกลิ่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 2. นางสาวจิรพัชร ก้อนฆ้อง เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
 3. นางสาวศิวาภรณ์ ฤกษ์ดี ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการแรงงาน)
 4. นางสาวนาราภัทร กองฟู ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานแรงงาน)

ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

 1. จ่าสิบตรีพนม สุขพลับพล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 2. นางกมลพร เต่งภาวดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 3. นางสาวไกรวัล โกศิริ พนักงานราชการ (นักวิชาการแรงงาน)
 4. นางสาวสุชายา โฉมศรี พนักงานราชการ (นักวิชาการแรงงาน)
 5. นางสาวกรรณิกา อุสาหะ พนักงานราชการ (นักวิชาการแรงงาน)
 6. นางสาวอุษา คงลำพันธุ์ พนักงานจ้างเหมาทำงานบริการตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
 7. นายยุรนันท์ สุภาวิตา พนักงานจ้างเหมาทำงานบริการตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
 8. นายรุ่งธรรม อินทับทัน พนักงานจ้างเหมาทำงานบริการตามภารกิจยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป้นเลิศ
 9. นายปริทัศน์ สุทธิสุข พนักงานจ้างเหมาทำงานบริการตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ