​การขอใบอนุญาตกรณีการจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทยในมาเลเซีย

 

การจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าถือเป็นกรณีการเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการ หรือเอ็กซ์โปร ต้องขอใบอนุญาตประเภท Visit Pass (Professional) หรือ Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียโดยมีวัตถุประสงค์ในทางอาชีพระยะสั้น มีอายุใบอนุญาตไม่เกิน 12 เดือน

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต

 1. ผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้อุปถัมภ์การจัดงานในมาเลเซีย จะต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตให้ผู้สมัครขอเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการหรือเอ็กซ์โปที่ฝ่าย Visa Pass and Permit กรมตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานใหญ่เมืองปุตราจายา หรือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำรัฐ ก่อนที่จะให้ผู้สมัครขอเข้าร่วมงานจะเดินทางเข้ามาในประเทศ พร้อมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. หนังสือมอบอำนาจมอบหมายคำร้องขอแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตทำงาน
   2. แบบคำร้องจากผู้อุปถัมภ์ในมาเลเซียแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในภาษามลายู
   3. หนังสือยื่นข้อเสนอจากฝ่ายอุปถัมภ์ในมาเลเซียแก่บริษัท/องค์กรในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
   4. หนังสือสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   5. แบบฟอร์ม IMM. 12 จำนวน 2 ฉบับ
   6. แบบฟอร์ม IMM.38 จำนวน 1 ฉบับ
   7. รูปถ่าย (ขนาดทำหนังสือเดินทาง) จำนวน 2 รูป
   8. หนังสือตอบรับจากบริษัท/องค์กรจากต่างประเทศแก่บริษัท/ องค์กรในมาเลเซีย
   9. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยืนขอ (ทุกหน้า)
   10. เอกสารการจดทะเบียนองค์กร (ในกรณีจดทะเบียนองค์กร)
   11. แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง หนังสือตรวจสอบสถานที่/สัญญา
 2. กรณีที่เอกสารครบถ้วน ผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้อุปถัมภ์จะได้รับการพิจารณาอนุมัติภายในเวลา 7 วันทำการ และเมื่อได้รับอนุมัติ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะออกหนังสืออนุมัติ Pas Lawatan Ikhtisas พร้อมเอกสาร Calling Visa
 3. ผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้อุปถัมภ์ส่งเอกสาร Calling Visa ให้ผู้สมัครขอเข้าร่วมงานฯ
 4. ผู้สมัครขอเข้าร่วมงาน นำเอกสาร Calling Visa และหนังสือเดินทางตัวจริงไปของ Single Entry เดินทางไปติดสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตประเภท PLIK หลังจากนั้นจึงจะเริ่มทำงานได้

เงื่อนไขและวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น

  • ผู้สมัครต้องได้รับเอกสาร Calling Visa จากกรม/สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียซึ่งระบุชื่อและหนังสือเดินทางของตนก่อนการเดินทาง
  • ต้องนำ Calling Visa ดังกล่าวไปขอ Single Entry Visa ที่สถานอัครราชทูตมาเลเซีย (กรุงเทพฯ) หรือสถานกงสุลมาเลเซีย (สงขลา) ก่อนการเดินทางเท่านั้น
  • หากเดินทางเข้ามาร่วมงานโดยไม่ได้รับ Calling Visa และไม่ได้ไปขอ Single Entry Visa ที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย (กรุงเทพฯ) หรือสถานกงสุลมาเลเซีย (สงขลา) จะถือเป็นผู้กระทำผิดในกรณีมาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต

รายละเอียด

Visit Pass (Professional)/Pas Lawatan Ikhtisas (PLIK) – Kategori Pakar

Visit Pass (Professional) จะออกให้กับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะมาทำหน้าที่ให้บริการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดๆ เป็นระยะเวลาสั้นๆ ในประเทศมาเลเซีย

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตและเงื่อนไข

 1. การขออนุญาตจะต้องยื่นโดยผู้อุปถัมภ์หรือสปอนเซอร์ในประเทศมาเลเซีย ก่อนที่ผู้ขออนุญาตจะเดินทางเข้ามาในประเทศ
 2. ระยะเวลาของใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับความต้องการและตามเงื่อนไขของกรมตรวจคนเข้าเมือง แต่ไม่เกิน 12 เดือน
 3. กรณีการยื่นขอใบอนุญาตเพื่อเข้ามาฝึกงานในโรงงานหรือในโรงแรม จะอนุญาตให้ไม่เกิน 6 เดือน

การขออนุญาตต้องส่งไปที่

Pengarah

Bahagian Visa, Pas dan Permit

Tingkat 3 (Podium)

Blok 2G4, Persiaran Perdana, Presint 2,

Pusat Pentadbican Kerajaan Persekutuan

62250 Putrajaya

ประเภทของผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการพิจารณา Visit Pass (Professional) มีดังนี้

ประเภทผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ /อาสาสมัคร

  • นักขี่ม้าแข่ง
  • อาสาสมัคร
  • นักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการฝึกงาน/นักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียนเอกชน/สถานทูต/โรงแรม/บริษัท
  • ผู้เชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะด้าน ซึ่งอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาว่าเหมาะสม

ประเภทการถ่ายทำภาพยนตร์และการแสดงของศิลปินต่างชาติ Visit Pass (Professional) จะอนุมัติให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการขอใบอนุญาตในฐานะศิลปิน ผู้อำนวยการผลิตและส่งเสริมภาพยนตร์ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังต่อไปนี้

  • ประเภทศิลปินบนเวที วัตถุประสงค์ ร้องเพลง เล่นดนตรี เต้น คอนเสิร์ต ละคร ละครสัตว์ การแสดงกายกรรม ศิลปะการต่อสู้ มายากล และศิลปินโอเปร่า (พุทธ ฮินดู และอื่นๆ)
  • ประเภทไม่ใช่ศิลปิน วัตถุประสงค์ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศิลปะและศิลปะที่เกี่ยวกับฉาก
  • ประเภทผู้อำนวยการผลิต วัตถุประสงค์ นักแสดง ผู้ฝึก หรือผู้มีส่วนร่วมในการถ่ายทำภาพยนตร์
  • ประเภทการถ่ายทำภาพยนตร์ วัตถุประสงค์ การสัมภาษณ์ ภาพยนตร์สารคดี บันเทิงคดี ความบันเทิง การถ่ายทำโฆษณา หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ทำในประเทศโดยบริษัทภาพยนตร์จากต่างประเทศ
  • ประเภทการแสดง วัตถุประสงค์ การแสดงในโรงแรม สถานบันเทิง อาคารพาณิชย์ ศูนย์วัฒนธรรมสนามกีฬา และสถานที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม
  • กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการแสดงในสถานที่เปิดหรือปิด การส่งเสริมการขายอัลบั้ม นักแสดงภาพยนตร์ การส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ยกเว้นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และยาสูบ

การขออนุญาตจะต้องดำเนินการที่

2.1 Filming and Performance of Foreign Artistes (PUSPAL)

Lawacankuasa Agensi Pusat

Permochonga Penggambaran Filem dan Persembanan Artis Luar Negara (PUSPAL)

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Aras 24, Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya

*PUSPAL จะดำเนินการประสานงานและการอนุมัติอย่างไรก็ตาม การอนุมัติวีซ่า/ใบอนุญาต จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและระเบียบของกรมตรวจคนเข้าเมือง

2.2 Fitming (FINAS) –เพื่อขอหนังสือสนับสนุนจาก FINAS จากนั้นยื่นขออนุญาตที่

Pengarah

Bahagian Visa, Pas dan Permit

Tingkat 3 (Podium)

Blok 2G4, Persiaran Perdana, Presint 2,

Pusat Pentadblran Kerajaan Persekutuan

62250 Putrajaya

ประเภทผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลาม

  • Visa Pass (Professicnal) สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขออนุญาตในตำแหน่ง
   • ครูสอนศาสนาอิสลาม (รวมตำแหน่งอีหม่าม)
   • ครูสอนอัลกรุอาน
   • ครูสอนภาษาอาหรับ
  • Visit Pass (Professional) สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าร่วมการศึกษาอิสลามในประเทศมาเลเซีย
   • ประเภทอายุน้อยกว่า 18 ปี
   • ประเภทอายุ 18 ปี และมากกว่า
   • ประเภทไม่จำกัดอายุสำหรับมุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่)

ประเภทผู้ประกอบกิจ/ผู้ทำงานศาสนาอื่น

Visa Pass (Professional) สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขออนุญาตในตำแหน่ง Gurukkal (ฮินดู) Granthi (ซิกซ์) นักบวช นักดนตรี และประติมากรด้านศาสนา มีเงื่อนไข ดังนี้

  • การยื่นขอใหม่ จะต้องดำเนินการนอกประเทศมาเลเซีย
  • ระยะเวลาอนุญาตสูงสุดคือ 3 ปี
  • อายุ
   • อายุ 40 ปี สำหรับ Gurukkal (ฮินดู) Granthi (ซิกซ์) และนักบวช
   • อายุ 35 ปี สำหรับนักดนตรีศาสนา
   • อายุ 30 ปี สำหรับประติมากรศาสนา

นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมหลักสูตรภายใต้ Malaysia Bible Seminary

โครงการระหว่างรัฐบาล (G to G)/ ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล


รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาต

  • หนังสือมอบอำนาจมอบหมายคำร้องขอแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตทำงาน
  • แบบคำร้องจากฝ่ายอุปถัมภ์ (บริษัท) ในมาเลเซียแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในภาษามลายู
  • หนังสือยื่นข้อเสนอจากฝ่ายอุปถัมภ์ (บริษัท) ในมาเลเซียแก่บริษัท/สถาบันในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  • แบบฟอร์ม IMM. 12 สำหรับการขออนุญาตรายใหม่
  • แบบฟอร์ม IMM.38 จำนวน 1 ฉบับต่อผู้สมัคร 1 ราย
  • รูปถ่าย (ขนาดทำหนังสือเดินทาง) จำนวน 2 รูป
  • Personal/Security Bond ติดอาการแสตมป์ 10.00 ริงกิต ต่อคน (เฉพาะชาวจีน)
  • หนังสือตอบรับ และการตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่ง ค่าจ้าง/สัญญาจากบริษัท/สถาบันจากต่างประเทศให้แก่บริษัทในมาเลเซีย
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นขอ
  • เอกสารการจดทะเบียนองค์กร (ในกรณีจดทะเบียนองค์กร)
  • สำเนาเอกสารเกี่ยวกับบริษัท เช่น แบบฟอร์ม 9, 24 และ 49 ที่ออกให้โดยนายทะเบียนจดทะเบียนบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีบริษัทเอกชนที่ได้รับการยกเว้นหรือบริษัทใหม่ ให้แสดงงบการเงินของบริษัท
  • ข้อมูลของบริษัท (Company Profiles)
  • หนังสือสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรณีการส่งเสริม/การจัดนิทรรศการ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  • แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง หนังสือตรวจสอบสถานที่/สัญญา/หนังสือแต่งตั้ง
  • หนังสือยื่นข้อเสนอจากผู้ให้การสนับสนุนที่ระบุถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง วันที่ และระยะเวลาของการจัดนิทรรศการ

นักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกงาน

  • ประวัติย่อของนักศึกษา
  • ตารางการฝึกอบรม/ทำหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ขอ
  • สำเนาใบรับรองคุณสมบัติทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • หนังสือรับรองนักศึกษาจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติศึกษา
  • หนังสือสัญญาข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย/โรงแรม/บริษัทท้องถิ่น กับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของนักศึกษาต่างชาติในการแลกเปลี่ยนหรือการฝึกงาน
  • สำหรับการฝึกงานในโรงแรม ต้องเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

  • 90.00 ริงกิต (3 เดือนหรือน้อยกว่า)
  • 180.00 ริงกิต (4-6 เดือน)
  • 360.00 ริงกิต (12 เดือน)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. ตำแหน่งศิลปิน7 วันทำการ (ยกเว้นรัฐซาราวัก ใช้เวลา 14 วันทำการ)
 2. ผู้เผยแพร่ศาสนา (อิสลาม) 14 วันทำการ (ยกเว้นรัฐซาราวัก ใช้เวลา 30 วันทำการ)
 3. ผู้เผยแพร่ศาสนา (อื่นๆ)30 วันทำการ

ที่มา : กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย (Immigration Department of Malaysia) http//:www.imi.gor.my