สาธิตการสานพัดจากเส้นพลาสติก (กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้)