การตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นางอิงอร ช่วยจวน)  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 06 กันยายน 2561
โครการสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ในเขตพื้นตำบลทุ่งหลวง ,อำเภอเวียงสระ ,จ.สฎ
โครการสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ในเขตพื้นตำบลเวียงสระ ,อำเภอเวียงสระ ,จ.สฎ
โครการสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ในเขตพื้นตำบลบ้านส้อง,ตำบลเขานิพันธ์,ตำบลคลองฉบวน
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1 2 3 >