ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ RSS ค้นหา

 
   แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการจัดหางาน
   แผนปฎิบัติราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ระยะ 3 ปี)
   แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี