การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   บต.39 แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติ บต.48 (ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 2563)
   บต.50 คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นการพิเศษ
   แบบ บต. 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบคําขอการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือออกไปจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการทํางาน (นายจ้างเดิม)
   แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   แบบ บต. 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   ตัวอย่างบัตรประจำตัวพนักงานขายของหน้าร้าน (คนต่างด้าว) (สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานขายของหน้าร้าน) ด้านหน้าบัตรกับด้านหลังบัตร
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   บต.47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
   บต.38 แบบรายงานข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 (BOI)
   บต.37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   บต.33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)
   บต.32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง (ช่างฝีมือ ชำนาญการ-นายจ้างยื่นแทน)
   บต.27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 63/1 (ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน/ชนกลุ่มน้อย/พื้นที่สูง)
   บต.26 คำขออนุญาตทำงานและต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 63 (ถูกเนรเทศ รอการส่งกลับ)
   แบบ บต.30 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุยาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลง หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU)
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติลาว
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
   แบบฟอร์มการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว