นโยบายกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 RSS

 

โยบายกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "DOE พร้อมรับ ปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง"