อำนาจหน้าที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยมี

อำนวจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) เป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลแรงงาน

(๓) ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(๕) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย