ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ด่วน ขั้นตอนการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ประกอบกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ษ.64 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 (ประเภทไม่มีนายจ้าง)
ด่วน ขั้นตอนการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ประกอบกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ษ.64 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.64 (ประเภทไม่มีนายจ้าง)
มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 57)
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงาน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานประกอบกิจการโรงงานตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดดังนี้...
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 52)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอบพลิเคชั่น
ขอส่งองค์ความรู้
คำชี้แจงประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแะการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงสยตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี
กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง มาตรการป้องกันโครโควิด - 19 (COVID - 19) ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการการป้องกันโรคโควิด - 19 (Covid - 19) ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับสมัครแรงงานชนกลุ่มน้อย เพื่อไปทำงานแรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดทำความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย
 1 2 3 >  Last ›