ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงาน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานประกอบกิจการโรงงานตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดดังนี้...
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 47)
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 42)
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 41)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอบพลิเคชั่น
ขอส่งองค์ความรู้
คำชี้แจงประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแะการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงสยตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี
กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง มาตรการป้องกันโครโควิด - 19 (COVID - 19) ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการการป้องกันโรคโควิด - 19 (Covid - 19) ของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
เรื่อง การประชาสัมพันธ์และรับสมัครแรงงานชนกลุ่มน้อย เพื่อไปทำงานแรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดทำความร่วมมือด้านการประกันสังคมระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย
สำงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้แรงงานต่างด้าว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ตามรายละเอียด
ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การสมัครใจเดินทางกลับประเทศ ของผู้ที่อาศัยอย่างผิดกฎหมายต้องผ่านระบบรายงานตัวล่วงหน้า
นโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ.2562 – 2563 ฝ่ายบริหาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกจากงานต้องแจ้งนายทะเบียน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
 1 2 3 >  Last ›