วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์วิสัยทัศน์

“กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564” Full Employment for all Ages 2021

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้การคุ้มครองแรงงาน
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรม
  • พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  • ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล

ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์