แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ค้นหา

 
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2565
   ข้อมูลสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565
   สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
   สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64)
   สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64)
   แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมการจัดหางาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2564
   ข้อมูลสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
   ข้อมูลสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ (งบต้นสังกัด)
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
   สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)
   สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย. 2561)
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (รอบ 1 ปี ณ เดือนพฤษภาคม 2562)
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์