กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ ค้นหา

 
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี พ.ศ.2564
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการ กลไกในการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สุจริตในการบริหารงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตราฐานการปฏิบัติงาน ITA (pdf.io) (10) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน