แผนปฏิบัติราชการ  ค้นหา

   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2564
   ข้อมูลสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
   ข้อมูลสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ (งบต้นสังกัด)
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
   สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)
   สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 (ต.ค.2560 - ก.ย. 2561)
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (รอบ 1 ปี ณ เดือนพฤษภาคม 2562)
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
   แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

   งบทดลอง พ.ค. 2564
   งบทดลอง เม.ย. 2564
   งบทดลอง มี.ค. 2564
   งบทดลอง ก.พ. 2564
   งบทดลอง ม.ค. 2564
   งบทดลอง ธ.ค. 2563
   งบทดลอง พ.ย. 2563
   งบทดลอง ต.ค. 2563
   รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 - 16 ปี 2563
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ก.ย. 2563
   งบทดลอง ก.ย. 2563
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ส.ค. 2563
   งบทดลอง ส.ค. 2563
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ก.ค. 2563
   งบทดลอง ก.ค. 2563
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มิ.ย. 2563
   งบทดลอง มิ.ย. 2563
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พ.ค. 2563
   งบทดลอง พ.ค. 2563
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน เม.ย. 2563
   งบทดลอง เม.ย. 2563
   งบทดลอง มี.ค. 2563
   งบทดลอง ก.พ. 2563
   งบทดลอง ม.ค. 2563
   งบทดลอง ธ.ค. 2562
   งบทดลอง พ.ย. 2562
   งบทดลอง ต.ค. 2562
   งบทดลอง ก.ย. 2562
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ก.ย. 2562
   งบทดลอง ส.ค. 2562
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ส.ค. 2562
   งบทดลอง ก.ค. 2562
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ก.ค. 2562
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มิ.ย. 2562
   งบทดลอง มิ.ย. 2562
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พ.ค. 2562
   งบทดลอง พ.ค. 2562
   งบทดลอง มี.ค. 2562
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ก.พ. 2562
   งบทดลอง ก.พ. 2562
   งบทดลอง ม.ค. 2562
   งบทดลอง ธ.ค. 2561
   งบทดลอง พ.ย. 2561