สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ค้นหา

 
   คู่มือการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ปรัปปรุง 30 มีนาคม 2565]
   คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ปรับปรุง ธันวาคม 2565]
   คู่มือการตรวจสอบคัดกรองการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน [ปรับปรุง เมษายน 2565]
   คู่มือระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว [ปรับปรุง 1 มิถุนายน 2559]
   คู่มือระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (แจ้งเข้า-แจ้งออก) [ปรับปรุง 30 พฤษภาคม 2562]
   มือระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ด่านตรวจคนหางาน) [ปรับปรุง 27 มีนาคม 2559]
   คู่มือระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (จนท.สนง.) [ปรับปรุง 27 สิงหาคม 2559]
   คู่มือระบบการให้สิทธิและขอรับสิทธิคนพิการตามมาตรา 35 [ปรับปรุง กรกฎาคม 2565]
   คู่มือการจัดงานนัดพบแรงงานออนไลน์ [ปรับปรุง กันยายน 2565]
   คู่มือระบบบริการประชาชน (e-service) จนท.บันทึกแทนกรณีลงทะเบียนใช้งาน (หน่วยงานภาครัฐ) [ปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2565 : ลงทะเบียน Digital ID]
   คู่มือระบบบริการประชาชน (e-service) จนท.บันทึกแทน กรณีลงทะเบียนใช้งาน (นายจ้างนิติบุคคล) [ปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2565 : ลงทะเบียน Digital ID]
   คู่มือระบบบริการประชาชน (e-service) จนท.บันทึกแทน กรณีลงทะเบียนใช้งาน (คนหางาน บุคคลทั่วไป) [ปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2565 : ลงทะเบียน Digital ID]
   คู่มือระบบผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ถาม ตอบ) [ปรับปรุง พฤศจิกายน 2564 : แนวปฏิบัติ/แก้ปัญหาสำหรับเจ้าหน้า]
   คู่มือระบบผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (กรณียุติ-ยกเลิก) [ปรับปรุง พฤศจิกายน 2564 : แนวปฏิบัติ/แก้ปัญหาสำหรับเจ้าหน้า]
   คู่มือระบบผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (กรณีย้อนวันที่) [ปรับปรุง พฤศจิกายน 2564 : แนวปฏิบัติ/แก้ปัญหาสำหรับเจ้าหน้า]
   คู่มือระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน [ปรับปรุง 30 สิงหาคม 2564 : ปรับรูปแบบลงทะเบียน digital ID ]
   แนวปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศไทยมีงานทำ [ปรับปรุง 30 สิงหาคม 2564 : เปลี่ยนจากระบบ Smart Job Center เป็นระบบไทยมีงานทำ]