นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
01-03-2019 เวลา 09:00 น. ถึง 01-03-2019 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์