งานนัดพบแรงงานย่อย RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
17-05-2022 เวลา 09:00 น. ถึง 24-05-2022 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงานออนไลน์ สมัครงาน 17 - 19 พ.ค. 65 สัมภาษณ์ 20 - 24 พ.ค. 65 ณ เว็บไซต์ https://jobit.doe.go.th/uttdoe2022 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ นัดพบแรงงานออนไลน์ เว็บไซต์ https://jobit.doe.go.th/uttdoe2022