เตือน!!! ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ อย่าหลงเชื่อผู้ที่ชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านโซเชียลมีเดีย

เตือน!!! ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ อย่าหลงเชื่อผู้ที่ชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านโซเชียลมีเดีย

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th/ipd

กรณีประสบปัญหาจากการสมัครงานหรือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดงานจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5541 7016