การพิจารณาดําเนินการในกรณที่มีการร้องเรียนกล่าวหามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง


ในกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาผู้ใต้บังคับบัญชาว่ากระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะต้องดําเนินการพิจารณาเบื้องต้นหรือสืบสวนว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยหรือไม่ โดยสํานักงาน ก.พ. ได้วางแนวทางในการดําเนินการดังกล่าวไว้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑ /ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้

1. กรณีการร้องเรียนกล่าวหาโดยบัตรสนเท่ห์ (หนังสือกล่าวหาที่ไม่ปรากฏชื่อผู้กล่าวหา หรือใช้นามแฝงอื่นใด) ให้รับพิจารณาเฉพาะเรื่องที่ปรากฏพยานหลักฐานเบื้องต้นหรือเรื่องที่มีการบ่งชี้ถึงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนหรือสอบสวนต่อไปได้
2. กรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาโดยปรากฏพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพียงพอที่จะสามารถพิจารณาได้ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ ก็ให้ดําเนินการพิจารณาในเบื้องต้นได้ (เพื่อสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 91) โดยไม่ต้องดําเนินการสืบสวน
3. กรณีที่การร้องเรียนกล่าวหาแต่พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ ก็ให้รีบดําเนินการสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้น ทั้งนี้ การดําเนินการให้ดําเนินการในทางลับ (ประกอบหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541)

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
การนับระยะเวลาว่าพนักงานราชการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาครบ 1 ปี เพื่อมีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อน มีวิธีการนับอย่างไร เรียกดูข้อมูล
วันลาพักผ่อนของพนักงานราชการสะสมได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล
กรณีที่ข้าราชการถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างาน ไม่ยอมเซ็นประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น โดยอ้างว่าผลงานที่เคยทำไม่เข้มพอที่จะส่งประเมินได้ กรณีนี้ ข้าราชการผู้นั้นควรทำอย่างไร เนื่องจากการกระทำของหัวหน้างานดังกล่าว ทำให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร และจริง ๆ ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่างานที่ประเมินนั้นเข้มพอหรือไม่ เรียกดูข้อมูล
เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้อง ดําเนินการอย่างไร เรียกดูข้อมูล
เมื่อข้าราชการถูกล้างมลทิน ยังถือว่าเคยกระทําผิดวินัยอยู่หรือไม่ และ การล้างมลทินก่อให้เกิดสิทธิใดแก่ข้าราชการที่ได้รับการล้างมลทินบ้าง และข้าราชการนั้น จะมีสิทธิขอรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล