การนับระยะเวลาว่าพนักงานราชการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาครบ 1 ปี เพื่อมีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อน มีวิธีการนับอย่างไร


ให้นับวันที่เริ่มต้นสัญญาจ้าง มาจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปี หากไม่ครบ 1 ปี จะยังไม่มีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อนโดยเมื่อนับต่อไปในอีกปีงบประมาณจนได้ระยะเวลาครบ 1 ปี สิทธิในการสะสมวันลาพักผ่อนจึงเกิดขึ้น โดยพนักงานราชการสามารถเริ่มสะสมวันลาพักผ่อนในปีที่สิทธิเกิดได้ทันที (สิทธิเกิดขึ้นในปีงบประมาณใด สามารถสะสมวันลาพักผ่อนที่เหลือในปีงบประมาณนั้น สำหรับเอาไปใช้ในปีงบประมาณถัดไป)

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
วันลาพักผ่อนของพนักงานราชการสะสมได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล
กรณีที่ข้าราชการถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างาน ไม่ยอมเซ็นประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น โดยอ้างว่าผลงานที่เคยทำไม่เข้มพอที่จะส่งประเมินได้ กรณีนี้ ข้าราชการผู้นั้นควรทำอย่างไร เนื่องจากการกระทำของหัวหน้างานดังกล่าว ทำให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร และจริง ๆ ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่างานที่ประเมินนั้นเข้มพอหรือไม่ เรียกดูข้อมูล
เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้อง ดําเนินการอย่างไร เรียกดูข้อมูล
การพิจารณาดําเนินการในกรณที่มีการร้องเรียนกล่าวหามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เรียกดูข้อมูล
เมื่อข้าราชการถูกล้างมลทิน ยังถือว่าเคยกระทําผิดวินัยอยู่หรือไม่ และ การล้างมลทินก่อให้เกิดสิทธิใดแก่ข้าราชการที่ได้รับการล้างมลทินบ้าง และข้าราชการนั้น จะมีสิทธิขอรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้หรือไม่ เรียกดูข้อมูล